مکمل-CLA
چربی سوزها مکمل های ورزشی

CLA چیست؟

در این مقاله مکمل CLA به عنوان یک چربی سوز شناخته مورد بررسی قرار گرفته و به تاثیر آن در کاهش چربی بدن پرداخته شده