غذا یا مکمل
اسیدهای آمینه تغذیه مکمل های ورزشی

انتخاب درست منابع اسید آمینه؛ غذا یا مکمل؟

در این مطلب از مجله ورزشی اکتین بررسی شده است که دریافت اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن یک ورزشکار بدنساز از کدام منبع بهتر است؟