الکارنتین
چربی سوزها سایر مکمل‌های ورزشی مکمل های ورزشی

همه چیز درباره‌ی مکمل ال-کارنتین

الکارنتیکی یکی از معروف‌ترین مکمل‌های ورزشی است که استفاده از آن در بین بدنسازان رواج دارد. در این مقاله الکارنتین مورد بررسی قرار گرفته است.